กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นาฏศิลป์ไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : chumay.7744@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบาละ
2547 มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
2551 ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2554 โรงเรียนบ้านครศิลา และโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ธุรการโรงเรียน
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 56
2 เหรียญเงิน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 55
3 เหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ปี 54
4 เหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ปี 54