คณะผู้บริหาร

นางสาวจิรพรรณ ไชยโยธา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวเดือนเพ็ญ พิทยจำรัส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอิรฟัล สะมะแอ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชนกาจน์ เกษเงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา