กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอารีฟ ลาตีฟีย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชิษณุชา หมั่นถนอม
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ครู
อีเมล์ : chumay.7744@hotmail.com