กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอารีฟ ลาตีฟีย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาปีซะ อุเซ็งดานุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชิษณุชา หมั่นถนอม
ครู คศ.3

นางสาวจุฑามาศ นวลนิล
ครู