กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
ครู คศ.3

นางสุธิดา อินทรัตน์
ครู คศ.2
อีเมล์ : Intarat_ning@windowslive.com

นางสาวฟาดียะห์ บินยูโซะ
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)
อีเมล์ : frills.77@hotmail.com

นางเรวดี ขวัญดี
ครู
อีเมล์ : tawantawan2125@gmail.com

นายกรวิชญ์ สันอี
ครู

นางสาวอานีซ๊ะ กาแม
ครู

นางสาวอารียา เตะโซะ
ครู

นางสาวสุวัยบะห์ มะดิเยาะ
ครู คศ.2