กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวฟาดียะห์ บินยูโซะ
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)

นางเรวดี ขวัญดี
ครู

นายกรวิชญ์ สันอี
ครู

นางสาวอานีซ๊ะ กาแม
ครู

นางสาวอารียา เตะโซะ
ครู