กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุธิดา อินทรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Intarat_ning@windowslive.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ประถมศึกษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
2541 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรียะลา
2544 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรียะลา
2546 ปวส. โรงเรียนผดุงประชาพณิชยการ
2548 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549-2552 โรงเรียนพัฒนาบาลอ ครูผู้ช่วย
2552-2556 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล