กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสายบัว นิโรธ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : saibua_@hotmail.com

นางสาวนูรมีลาฮ์ อีแต
ครู

นางสาวอามีเนาะ กาซอ
ครู

นางสาวซากีน๊ะ มูเลง
ครูผู้ช่วย

นายอาดะนัน หะโมะ
พนักงานราชการ

อาดุลเลาะ หะยีดือราแม
พนักงานราชการ