กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวอารีย์ อินสุวรรโณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววรรษิดา ยอดมณี
ครูผู้ช่วย

นาฮารี มอมอสะเตง
พนักงานราชการ
อีเมล์ : nah.ree@hotmail.com