กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางยุพดี นาคนวล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 081-0951453
อีเมล์ : yudee_nn@hotmail.com

นายมูฮำมัดซาร์ เซดามิซา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 087-2657993
อีเมล์ : manishafaroog@gmail.com

นายวัชรเดช ศีลบุตร
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 081-6908741

นางสาวซาบารียะห์ ลายี
ครู คศ.1

นางสาวรอซีด๊ะ สามะยีแซ
ครู คศ.1

นางสาวฟาดีละ ระเซาะ
พนักงานราชการ