กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิซาน่า จารง
ครู คศ.1
อีเมล์ : kissvasim@hotmail.com

นางสาวฮัสเมาะห์ สาเลง
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)
อีเมล์ : moho10133@gmail.com

นางสาวแวฮากีมะห์ แวหะยี
ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)
อีเมล์ : mikkyyou22@hotmail.com