กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางแดนุง คอแล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล
ครู คศ.2

นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้
ครู คศ.2

นางสาวรุสมี กาซอ
ครูผู้ช่วย

นายซุลกิฟลี ลาเตะ
ครูผู้ช่วย