กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางแดนุง คอแล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
อีเมล์ : deanung551@hotmail.com

นางสาวฮาสนีย์ บารมีประเสริฐกุล
ครู คศ.2
อีเมล์ : hasne_love@hotmail.com

นางสาวนิลาวัณย์ ล่าดี้
ครู คศ.2
อีเมล์ : nidariina@hotmail.com

นางสาวรุสมี กาซอ
ครูผู้ช่วย

นายซุลกิฟลี ลาเตะ
ครูผู้ช่วย