กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมะรูดี สาเม๊าะ
ตำแหน่ง : ครูด้านวิชาการ (แผนวิทย์-กีฬา)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : มลายูศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : marudee07@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล