กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนพนรินทร์ แก้วทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kenyaka@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏยะลา
2543 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา
2540 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา
2537 ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2555 โรงเรียนบ้านโต ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ครูผู้ช่วย
2555-ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล