ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 แผนการเรียนวิทย์-กีฬา

การเตรียมตัวในวันมอบตัว

1.      มอบตัวนักเรียน ม.4 แผนการเรียนวิทย์-กีฬา ในวันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ อาคารร่มเกล้า ชั้น 2 ห้องประชุมศรียะลา

2.      บุคคลที่มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนได้ต้องเป็นบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง (เช่นปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า  น้า อา หรือพี่ ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

3.      เอกสารหลักฐาน

3.1   ใบมอบตัว (รับที่โรงเรียน)

3.2   สำเนาใบ ปพ.1 (แสดงว่านักเรียนสำเร็จการศึกษา)

3.3   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(รูปถ่ายต้องเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

3.4 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

3.5 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนบิดา

3.6 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนมารดา

3.7 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดามารดา)

3.8 เอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานข้อที่ 3.4 – 3.8
ส่งเพิ่มเฉพาะผู้ที่ส่งไม่ครบตอนสมัคร กรณีที่ส่งครบแล้วไม่ต้องส่งเพิ่ม

 

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 622 ครั้ง