ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ แ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งมี จำนวน ๑๒ โรง ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติและทรงส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่พึงประสงค์และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งได้จัดให้มีการรับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำ และ ไป – กลับ

                ดังนั้น เพื่อให้การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา จึงกำหนดแนวทางการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามกำหนดแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังแนบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2558,09:17   อ่าน 1498 ครั้ง