ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดรับนักเรียนทั้งประเภทประจำ และไป - กลับ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีเนื้อที่ 60 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-288015 e-mail  : sw.yala2554@hotmail.com  เว็ปไซด์: www.swyl.ac.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลาและได้พระราชทานพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส.ว.” ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้พระราชทานพุทธสุภาษิตประจำโรงเรียนว่า นมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา” หมายความว่า ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนในจังหวัดยะลานราธิวาส ปัตตานี สตูล สงขลา (สะบ้าย้อย เทพา จะนะและนาทวี)