ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 พ.ย. 56 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
11 พ.ย. 56 ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
20 ม.ค. 57 ถึง 21 ม.ค. 57 การประชุมสัมมนาวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 20-21 มกราคม 2557
การประชุมสัมมนาวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง 12 แห่ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
23 ม.ค. 57 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ในวันที่ 23 มกราคม 2550 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2556 ทั้งประเภทโรงเรียนและนักเรียน
20 ก.พ. 57 ถึง 24 ก.พ. 57 รับสมัครนักเรียนใหม่ 2557
24 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57 สอบปลายภาค
04 มี.ค. 57 ถึง 06 ก.พ. 57 เข้าค่ายลูกเสือ
31 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ
11 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
- ปฐมนิเทศนักเรียน
- ประชุมผู้ปกครอง
 
ณ หอประชุมธำรงค์ประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
05 มิ.ย. 59 พิธีอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ลานสมเด็จย่า/ชุดพิธีการ