ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารร่มฉัตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 7,693,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารร่มฉัตร เป็นอาคารเรียนแบบ 108 ล./41 (หลังคาทรงไทย)
งบประมาณปี 2541 วงเงินตามสัญญา 7,693,000 บาท
ลงนามสัญญาวันที่ 28 กรกฎาคม 2541
เริ่มทำงานวันที่ 29 กรกฎาคม 2541
ครบกำหนดสัญญา 23 กรกฎาคม 2542