กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอายนา อาบูบากา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : eyena_eye@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 วท.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)
2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2554 โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์ ครู
2555-ปัจจุึบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โครงงานสื่อการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี
2 เครื่องเตือนภัยดินถล่ม
3 Bioplastic