กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมูฮำมัดซาร์ เซดามิซา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2657993
อีเมล์ : manishafaroog@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527-2535 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ อาจารย์ 1
2535-2548 โรงเรียนท่าหว้าวรวิทย์ อาจารย์ 3
2548-ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล