นักศึกษาฝึกสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาบีด๊ะ มาหิเละ
ตำแหน่ง : วิชาภาษาไทย
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : abeedah009@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล