นักศึกษาฝึกสอน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อาอีเสาะห์ มะหะแซ
ตำแหน่ง : วิชาคณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : aisah9398@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล