ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยานพาหนะและขนส่ง>>รถบรรทุก) (อ่าน 74) 22 ธ.ค. 60
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยานพาหนะและขนส่ง>>รถโดยสาร) (อ่าน 77) 22 ธ.ค. 60
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 355) 01 ก.พ. 60
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 จำนวน 2 หลังๆละ 722,400 บาท (อ่าน 351) 22 พ.ย. 59
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (อ่าน 353) 22 พ.ย. 59
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่นและพัฒนาสภาพแวดล้อม (อ่าน 339) 22 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 325) 18 พ.ย. 59
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย (อ่าน 343) 09 พ.ย. 59
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (อ่าน 350) 09 พ.ย. 59
ราคากลางปรับปรุงไฟฟ้าตามถนน ซ่อมแซมปรับปรุงโรงครัว ซ่อมแซมหอพักนอน หอ ๑ ชั้น ๔ และปรับปรุงซ่อมแซมห้อ (อ่าน 413) 23 ก.ย. 59
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบัสปรับอากาศ ขนาด 3๘ ที่นั่ง (อ่าน 379) 23 ก.ย. 59
ราคากลางการก่อสร้างถนนลาดยางมาตรฐาน สพฐ. (อ่าน 396) 23 ก.ย. 59
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย (อ่าน 352) 23 ก.ย. 59
การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อซ่อมแซมสนามฟุตบอล (อ่าน 497) 07 เม.ย. 59
โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา (อ่าน 756) 27 พ.ค. 58
รายการค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยทีมีราคาตํากว่ า 10 ล้านบาท บ้านพักครูแบบ 207 (สําหรับโรงเรียนพร (อ่าน 827) 13 มี.ค. 58
รายการค่าก่อสร้างอาคารทีพักอาศัยทีมีราคาตํากว่ า 10 ล้านบาท บ้านพักครูแบบ 203/27 (สําหรับโรงเรี (อ่าน 726) 13 มี.ค. 58
รายการค่าปรับปรุงอาคารเรียน และสิ งก่อสร้างประกอบ (ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา) (อ่าน 619) 13 มี.ค. 58
รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิงก่อสร้างอืนทีชํารุดทรุดโทรม และทีประส (อ่าน 670) 13 มี.ค. 58
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 713) 24 ธ.ค. 57
ซ่อมแซมระบบประปาหอพักนักเรียน (อ่าน 815) 17 ก.ย. 57
การเปิดเผยราคากลาง (อ่าน 820) 28 ส.ค. 57
สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อจัดทำศูนย์สื่อ ICT และภาษาอาเซียน (อ่าน 874) 31 ก.ค. 57